[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
LIST OTWARTY PREZESA SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
Konkurs na rozbudowę szkoły muzycznej- I nagroda dodano: 2007-06-22 21:36:32

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJIARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTU ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. I.PADEREWSKIEGO                  W BIAŁYMSTOKU

 I  nagroda –realizacja:  BP-BBO "MIASTOPROJEKT-BIAŁYSTOK"

 Zespół autorski: Autor : mgr inż. arch. LECH RYSZAWA Podlaska Okręgowa Izba Architektów - PD-0052, 

mgr inż. arch.  BARTOSZ KRZYWICKI Podlaska Okręgowa Izba Architektów - PD-0248                                       

 mgr inż. arch. URSZULA KONOWROCKA

mgr inż. arch. GRZEGORZ FABISIAK 

CHARAKTERYSTYKA TERENU ORAZ ISTNIEJˇCYCH TAM OBIEKTÓW KUBATUROWYCH. 

Teren inwestycji położony jest w Białymstoku przy ul. Podlenej 2 na działce nr 2005 i 2006/2 w bezporednim centrum miasta. Budynekistniej±cy składa się z czę¶ci wejciowej /nr ,,A”/ , szkoły muzycznej I stopnia – skrzydło południowe budynku /nr ,,B”/ , szkoły muzycznejII stopnia – skrzydło zachodnie budynku /nr ,,C”/ , ognisko baletowe – skrzydło zachodnie budynku /nr ,,D”/ , auli – skrzydło północnebudynku /nr ,,E”/. Skrzydło ,,E” przytyka do istniej±cej filharmonii , która jest poza granic± opracowania /działka nr 2006/1/. Bior±c poduwagę powstanie Opery Podlaskiej , słusznym wydaje się przyszłe wł±czenie filharmonii do Zespołu Szkół Muzycznych. Południowo –wschodni± czę¶ć działki zajmuje internat uczniowski. Dojazdy komunikacyjne możliwe tylko od strony ul. Podlenej. Sieci infrastrukturytechnicznej od strony ul. Podlenej.Zieleń wysoka – luĽno porozrzucana na całej działce.Teren zróżnicowany. Od strony północno - wschodniej w rodkowej czę¶ci działki – skarpa istniej±ca /od ul. Podlenej/.Otoczenie – Park Zwierzyniecki oraz ul. Podlena.

 KONCEPCJA PRZESTRZENNA  i  KONCEPCJA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. I. PADEREWSKIEGO WBIAŁYMSTOKU:

 Projekt powstał na podstawie programu z Warunków Konkursu , wizji lokalnej w terenie oraz przeprowadzonych rozmów z Inwestorem.Bior±c pod uwagę położenie działki , główne ci±gi intensyfikacji doj¶ć pieszych , budynki istniej±ce , potrzeby szkoły muzycznej,powi±zania funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi czę¶ciami budynku oraz ze względu na wyeksponowanie obiektu i jego piesz±dostępno¶ć z zewn±trz , a także fakt iż rozbudowany zespół budynków znajduje się w bezporednim s±siedztwie zabytkowego parku noweuzupełnienie obiektu lokalizuje się jako zamykaj±ce północno – wschodnia czę¶ć obecnego założenia.Czę¶ć rozbudowana i przebudowana oraz nowe skrzydło od ul. Podlenej zostało tak zaprojektowane, aby zapewnić prawidłowerozplanowanie funkcji i owietlenia oraz ustosunkować się do otaczaj±cego s±siedztwa.Czę¶ć wejciowa /nr ,,A”/ zostanie rozbudowana jako wspólna dla poszczególnych szkół. Ponadto parter budynku ,,B” zostanie adaptowanyna ogóln± czę¶ć administracyjn±.Szkoła I stopnia zajmie rozbudowany o jedn± kondygnację budynek ,,B”/bez parteru/ oraz nowe skrzydło dwukondygnacyjne wzdłuż ul.Podlenej.Na miejscu parterowego ogniska baletowego /,,D”/ powstanie dwukondygnacyjne skrzydło nowego budynku.Szkoła II stopnia wypełni rozbudowany w poziomie i pionie budynek ,,C” oraz jego przedłużenie na piętrze /tj. rozbudowane skrzydło ,,D”/.Duża aula zajmie plac pomiędzy skrzydłem ,,C” i ,,E”. Budynek ,,E” zostanie podwyższony o dwie kondygnacje. Na jego parterze znajdziemiejsce foyer dużej auli. Na I piętrze bud. ,,E” – zaplecze Sali kameralnej , na II piętrze – sala organowa.Piwnice budynków ,,B” i ,,C”- wykorzystane głównie na szatnie i magazyny.Pozostawiono także miejsce na mał± salę gimnastyczn±. Zaplecze do wspomnianej Sali znalazłoby miejsce w kondygnacji piwnicznej.Parkingi generalnie pozostałyby na zapleczu budynku ,,B” od strony parku. Ilo¶ć miejsc parkingowych jest wystarczaj±ca zgodnie zwarunkami konkursu.Bior±c pod uwagę ukształtowanie terenu istnieje możliwo¶ć wprowadzenia parkingu podziemnego z istniej±cym wjazdem od strony cianyszczytowej internatu.Do chwili podjęcia decyzji co do przyszłoci sali gimnastycznej pozostawia się istniej±ce drzewa w południowym patio. Powierzchnia użytkowa całego ZSM – 4998,9 m2Powierzchnia usługowa całego ZSM – 318,8 m2Powierzchnia sanitariatów całego ZSM – 400,3 m2Powierzchnia holi , przedsionków i ci±gów komunikacyjnych całego ZSM – 4227,6 m2 Powierzchnia netto całego ZSM – 9945,6 m2Powierzchnia zabudowy całego ZSM – 4050 m2 Miejsca parkingowe – 46 stanowisk w tym 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych /w obrębie działki/- zgodnie z warunkami Decyzji nr 409/06 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 03.04.2006 /25 m.p. na 100 osób zatrudnionych/.W ewentualnym parkingu podziemnym – 28 stanowisk w tym 2 dla osób niepełnosprawnych  

ETAPOWANIE.

I. Etap- nowoprojektowany budynek PSM i OSM I stopnia.Dziedziniec między budynkiem nowoprojektowanym PSM i OSM I stopnia a budynkiem ,,D’’/do rozbiórki/ , ,,B” i ,,A” możnawykorzystać na poziomie piwnic na parking podziemny. Na ww etapie należy podj±ć decyzję na temat ewentualnego parkingupodziemnego.

II. Etap – rozbiórka istniej±cego skrzydła baletowego ,,D” i budowa nowoprojektowanego skrzydła PSM i OSM II stopnia wmiejscu budynku ,,D”.

III. Etap –modernizacja i nadbudowa budynku nr ,,B” jako PSM i OSM I stopnia /parter jako wspólna administracja.

.IV. Etap – modernizacja i rozbudowa skrzydła wejciowego ,,A” i ł±cznika ,,E” oraz budowa nowej auli dużej , modernizacja ,rozbudowa i nadbudowa skrzydła nr ,,C” jako PSM i OSM II stopnia.