[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
LIST OTWARTY PREZESA SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
Koncepcja konkursowa rozbudowy wydziału prawa dodano: 2007-06-23 09:51:03

KONCEPCJA  ARCHITEKTONICZNA  ROZBUDOWY  BUDYNKU  WYDZIAŁU PRAWA  UNIWERSYTETU   W  BIAŁYMSTOKU  przy  ul.  MICKIEWICZA 1 WRAZ Z  PARKINGAMI          I  INFRASTRUKTURĄ  TECHNICZNĄ

BP-BBO "MIASTOPROJEKT-BIAŁYSTOK"

Zespół autorski:

Autor : mgr inż. arch.  LECH  RYSZAWA Podlaska Okręgowa Izba Architektów - PD-0052

mgr inż. arch.   BARTOSZ  KRZYWICKI Podlaska Okręgowa Izba Architektów - PD-0248

mgr inż. arch.  JERZY  PACHWICEWICZ

mgr inż. arch.  GRZEGORZ  FABISIAK

 CHARAKTERYSTYKA TERENU ORAZ ISTNIEJĄCYCH TAM OBIEKTÓW KUBATUROWYCH. Teren objęty opracowaniem niniejszego konkursu położony jest w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 1 na działce nr 1778 Uniwersytetu w Białymstoku w bezpośrednim centrum miasta. Łączna powierzchnia terenu położonego w granicach opracowania konkursowego wynosi ok. 3000 m2. Teren inwestycji płaski. Warunki gruntowo – wodne zgodnie z załącznikiem nr 4 do konkursu. Budynek istniejący Wydziału Prawa wraz z nową aulą jest zlokalizowany w północno –  zachodniej i północnej części działki. Od strony południowo – wschodniej działki Uniwersytetu a zarazem terenu inwestycji znajduje się działka Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Teren inwestycji obejmuje asfaltowy plac dawnego boiska sportowego wykorzystanego obecnie jako parking. Północno – wschodnia i południowo – wschodnia strona placu jest zabudowana niskimi budynkami Zakładu Energetycznego i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego po linii granicy działki. W odległości 5-8 m od granicy południowo – wschodniej znajduje się skrzydło budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Południowo – zachodnią część działki zamyka ulica Mickiewicza. Istniejący wjazd na posesję odbywa się od strony ul. Elektrycznej oraz poprzez działkę Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego od strony ul. Mickiewicza.Zieleń wysoka /drzewa liściaste/ gł.– wzdłuż południowo- wschodniej i południowo - zachodniej części działki.Za ulicą Mickiewicza znajduje się najważniejszy park białostocki – Planty.

 KONCEPCJA PRZESTRZENNA: Biorąc pod uwagę położenie działki , główne ciągi intensyfikacji dojść pieszych , budynki istniejące , potrzeby Wydziału Prawa., powiązania funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi częściami budynku oraz ze względu na wyeksponowanie obiektu i jego pieszą dostępność z zewnątrz , a także fakt iż budynek Wydziału znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej nowy obiekt lokalizuje się jako zamykający południowo – wschodnią część pierzei ul. Mickiewicza pomiędzy budynkiem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego a budynkiem Wydziału Prawa. Nowy budynek dydaktyczny został tak zaprojektowany, aby zapewnić prawidłowe rozplanowanie funkcji i oświetlenia oraz ustosunkować się do otaczającego sąsiedztwa.Pod względem architektonicznym pozostawia się jako główne wejście zlokalizowane w gmachu zasadniczym Wydziału Prawa od strony ul. Mickiewicza.Główne wejście budynku rozbudowy dla osób z zewnątrz umieszczono od strony dziedzińca otwartego widokowo na ścianę parku za ul. Mickiewicza. W ten sposób uniknięto pomyłki w odczytaniu hierarchii wejść do Wydziału Prawa. Dziedziniec wejściowy jest częścią ciągu pieszego przy którym znajduje się ponadto istniejący bufet. Ciąg pieszy naturalnie prowadzi dalej do największej auli Wydziału zlokalizowanej w głębi działki.. Rozbudowę zaprojektowano jako budowlę V kondygnacyjną /cztery kondygnacje nadziemne + piwnica/. Wynikało to zarówno z programu Inwestora, wytycznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budynek rozbudowy i budynek istniejący Wydziału Prawa połączono łącznikiem na poziomie I piętra wydziału. Od budynku głównego zachowano odległość 15 m na poziomie parteru oraz 12 m na poziomie wyższych kondygnacji. Od auli głównej wydziału odległość nie przekracza 8 m. W stosunku do działki Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zachowano odległość 4 m od granicy działki co daje od 10 do 12 m odległości od budynku Urzędu. Nie jest możliwa zabudowa działki uniwersyteckiej po jej granicy od strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego , gdyż będzie to sprzeczne między innymi z przepisami p.poż.Odsuwając budynek rozbudowy Wydziału Prawa od granicy działki Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stwarza się możliwość w przyszłości lokalizacji wspólnego z Urzędem zjazdu na Ulicę MickiewiczaW głębi za budynkiem rozbudowy zlokalizowano miejsca parkingowe dostępne od strony ul. Elektrycznej /zgodnie z decyzją o lokalizacji celu publicznego inwestycji./

. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA: Na parterze zlokalizowano portiernię , szatnię , sanitariaty , dwie sale konferencyjne dostępne od strony nowego dziedzińca wewnętrznego oraz księgarnię dostępną bezpośrednio od strony ul. Mickiewicza.Piętro I i II to miejsce sal seminaryjnych i sal zakładów.Na ostatniej kondygnacji zaproponowano aulę seminaryjną na 220 osób z zapleczem , palarnię oraz pom. pracowników naukowych.W piwnicy znalazły miejsce archiwum , księgozbiór , magazyn gospodarczy , pom. sprzątaczek , wentylatornia , węzeł cieplny i pom. konserwatora.Na każdej kondygnacji zaprojektowano zespół sanitariatów w tym dla osób niepełnosprawnych.Na trzech poziomach przy klatce schodowej w głębi posesji zaprojektowano pokoje gościnne.Komunikację pionową obsługują dwie klatki schodowe /warunki p.poż. oraz jeden dźwig przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dźwig jest niezbędny /pomimo istniejącego w budynku głównym/ ponieważ nie mamy połączenia łącznikiem na poziomie wszystkich kondygnacji.  

DANE LICZBOWE.

 pow. netto projektowana   2996,20 m2.w tym:pow.użytkowa projektowana   1991,95 m2

.pow. komunikacji projektowana   866,54 m2pow.

usługowa projektowana  137,71 m2 

pow. opracowania  2917,00 m2.

pow. zabudowy projektowanej  556,00 m2

pow. parkingów , dróg i dojazdów  944,00 m2

pow. ciągów pieszych + patio 634,00 m2

pow. biologicznie czynna  783 ,00 m2 

ilość miejsc parkingowych w obrębie terenu objętego decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego  – 30 /9 miejsc po uzyskaniu zgody Zakładu Energetycznego ilość miejsc parkingowych w obrębie  działki Uniwersytetu – 29ilość miejsc parkingowych w obrębie ul. Mickiewicza przed Uniwersytetem - 10

Potencjalnie budynek może obsłużyć 69 miejsc parkingowych Zgodnie z decyzją o lokalizacji celu publicznego – 10 mp na 1000 m2 powierzchni użytkowej tj. min. 53 parkingi, kubatura obiektu projektowanego  części naziemnej – 13 900 m3,  kubatura obiektu projektowanego części piwnicznej- 1170m3.