[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
LIST OTWARTY PREZESA SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
I NAGRODA W KONKURSIE SARP na budynek Biblioteki Politechniki Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej w Białymstoku dodano: 2008-05-11 12:46:36

I NAGRODA W KONKURSIE SARP
na budynek Biblioteki Politechniki Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej w Białymstoku

Sąd Konkursowy powołany zarządzeniem Kanclerza Politechniki Białostockiej do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej projektu budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej w Białymstoku, w składzie:

1. prof. dr hab. arch. Konrad Kucza-Kuczyński – SARP o. Warszawa – Przewodniczący 
2. mgr inż. arch. Stanisław Łapieński-Piechota – SARP o. Białystok - Zastępca Przewodnicz.
3. dr inż. arch. Jerzy Uścinowicz – SARP o. Białystok – Sę
dzia Referent,
4. mgr inż. arch. Waldemar Hinc – SARP o. Warszawa – Sę
dzia,
5. dr hab. inż. arch. Tomasz Kukawski – Politechnika Białostocka – Sę
dzia,
6. prof. zw. dr hab. inż. Piotr Radziszewski,– Politechnika Białostocka – Sę
dzia,
7. mgr Barbara Kubiak – Dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej - Sędzia.

I nagrodę (-) Sąd Konkursowy postanowił przyznać pracy konkursowej o symbolu „P”, która oznaczona została przez autorów sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą 730721.Praca została zgłoszona do udziału w konkursie przez uczestnika konkursu o nazwie:
„AA_Studio” Adrian Staszczyszynz siedzibą: 53-125 Wrocław, Al. Kasztanowa 14i wykonana przez zespół autorski w składzie:

  1. Adrian Staszczyszyn,
  2. Sebastian Bieganowski,
  3. Agnieszka Czaderna,
  4. Agata Bielecka,
  5. Robert Liberda,
  6. Iwona Borkowska,

    OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO: Nagrodę przyznano:— za trafną dyspozycję przestrzenną przyjętego rozwiązania urbanistycznego, inspirowaną kompozycją założenia pałacowo–ogrodowego Branickich, z prostą, sugestywną w wyrazie formą budynku biblioteki, nanizanej na tzw. „pas aktywizacji społecznej”, na który składa się obszerny dziedziniec wejściowy ulokowany od strony campusu oraz otwarta przestrzeń wielofunkcyjna z letnią sceną i widownią - od strony Parku Zwierzynieckiego;— za interesującą formę architektoniczną budynku z centralnie lokowanym, przeszklonym holem głównym i dwoma flankującymi go monolitycznymi blokami, tworzącymi symboliczną bramę do campusu Politechniki;— za poszukiwanie kulturowego zakorzenienia, zaznaczonego w ażurowych, betonowych ścianach inspirowanych motywami tradycyjnych podlaskich wycinanek;— za logiczne, klarowne rozwiązanie struktury funkcjonalno–przestrzennej i technologii obiektu z wyraźną segregacją funkcji biblioteki, Studium Języków Obcych i Centrum Zdalnego Kształcenia.

 

(fragmenty autorskiego opisu do projektu konkursowego)
Rozwiązania urbanistyczne   
Teren objęty opracowaniem konkursowym znajduje się w północno - zachodniej części terenu kampusu politechniki stanowiąc naturalne zwieńczenie osi kampusu.Silnym krajobrazowo sąsiedztwem dla terenu biblioteki jest Las zwierzyniecki sąsiadujący z terenem biblioteki od strony południowo wschodniej poprzez ulicę Zwierzyniecką. Osiowe założenie urbanistyczne kampusu stanowi element najsilniej wpływający na tożsamość miejsca.Budynek Biblioteki ma stanowic kompozycyjne i funkcjonalne zamknięcie niezakończonej  osi kampusu. Biblioteka - w  założeniu i układzie kompozycyjnym nawiązująca do pałacu Branickich – zaplanowana na planie podkowy tworzy od strony kampusu obszerny plac wejściowy. Plac stanowiący logiczne przedłużenie pasażu pieszego kampusu, a także pozostała cześć tzw. pasu aktywności ma koncentrować ruch pieszych tworząc przyjazne miejsce do spędzania wolnego czasu.Przeszklony łącznik (centralna część biblioteki), stanowi element, który daje poczucie kontynuacji osi, łączy plac wejściowy z widownią  i sceną letnią we wschodniej części działki. Place i łącznik tworzą pas aktywności kampusu.
Schemat komunikacji                                                                                                                                                     .
Wykorzystano istniejące wjazdy i podłączenia do ul Zwierzynieckiej i Świerkowej. Obsługa techniczna i dostawy do biblioteki realizowane będą przy wykorzystaniu łącznika ulic Zwierzynieckiej i Świerkowej.  Wykorzystując istniejącą różnicę terenu  zaprojektowano na poziomie górnej platformy parkingu plac wejściowy do biblioteki. Dostęp dla czytelników biblioteki zorganizowano z poziomu platformy placu wejściowego (od strony kampusu jaki i ogrodu biblioteki). Parking dla pracowników  zlokalizowano na poziomie dolnej platformy istniejącego parkingu wielopoziomowego. Strefę dostaw do biblioteki zlokalizowano pod nawierzchnia platformy placu wejściowego. Budynek biblioteki zaprojektowano w centralnej części działki. Tereny znajdujące się na przedłużeniu osi kampusu stanowią tzw. pas aktywności. W części zachodniej stanowią go plac wejściowy z małą architekturą. Pas aktywności w części wschodniej działki stanowią: plac wielofunkcyjny (możliwość wykorzystania w formie sceny, placu targowego etc), pochylnia (widownia, miejsce rekreacji), zbiorniki wodne. Tereny pozostałej części działki stanowią tereny rekreacyjne -  park , nasadzony drzewami owocowymi (wiśnie, jabłonie).

Rozwiązania architektoniczneInspiracja – pałac Branickich. Poszukując lokalnego punktu odniesienia (zarówno jeśli chodzi o rozpoznawalność obiektu jak i skalę przestrzeni wewnątrz  i wokół budynku) zdecydowano się nawiązać do założenia pałacu barokowego. Budynek zaprojektowany na rzucie litery C, formalnie tworzą: przeszklony łącznik  i monolityczne pudła skrzydeł bocznych. Ściany łącznika przebite są pudłami nadwieszonymi nad placem wejściowym do biblioteki. W nawiązaniu do formy łącznika, ściany skrzydeł bocznych biblioteki tworzą sekwencję pudeł ustawionych na sobie., tworzących wizualnie zwarte prostopadłościany.Otwarcia w ścianach bocznych zainspirowane formą tradycyjnych podlaskich wycinanek ludowych wykonane w systemie prefabrykatów betonowych w module 2x2m. Betonowe żaluzje stanowią element ograniczający bezpośrednie nasłonecznienie pomieszczeń biblioteki.

Rozwiązania funkcjonalno -programowe
Budynek biblioteki funkcjonalnie i formalnie tworzą trzy wyraźnie wydzielone strefy funkcjonalne: dwa bloki skrzydeł budynku mieszczące bibliotekę i   Studium Języków Obcych, oraz łącznik  mieszczący strefę wejściową oraz wyeksponowane boksy czytelni.Kondygnacje przyziemia mieszczą magazyny, zespoły opracowania druków, strefę wejścia dla pracowników i dostawy książek, jak i pomieszczenia techniczne budynku (w pobliżu drogi technicznej). Kondygnacje nadziemneParter: wejście dla użytkowników  z poziomu placu prowadziło do przeszklonego  łącznika biblioteki, który mieści strefę wejściową budynku: hall wejściowy z przestrzenią wystawową, stanowiska informacji wstępnej, szatnie, księgarnię. Hall jest głównym punktem rozrządu budynku biblioteki i SJO. Blok skrzydła południowego mieści w sobie zespół czytelni, pomieszczenia informacji  oraz wypożyczalnię. Wszystkie te pomieszczenia znajdują się w strefie kontrolowanej biblioteki. Granica strefy wolnego i limitowanego dostępu (bramki) jest logicznie wyznaczona granicą hallu.Blok północny mieści pomieszczenia strefy ogólnodostępnej: salę konferencyjną z foyer, kawiarnie-bar ,a także pomieszczenia kontemplacyjne,  palarnię, toalety.Antresola skrzydła południowego mieści w sobie pomieszczenia zespołu administracyjnego biblioteki, antresola skrzydła północnego – pomieszczenia dydaktyczne i gabinety SJO. Piętro skrzydła południowego mieści w sobie czytelnię z wolnym dostępem do półek, a piętro skrzydła północnego sale dydaktyczne SJO. Boksy łącznika mieszczą w sobie sale do pracy indywidualnej i zbiorowej czytelni.

Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe
Budynek zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej (skrzydła biblioteki) i stalowej (łącznik biblioteki). Konstrukcję łącznika biblioteki stanowią szereg ram kratownicowych ustawionych w rozstawie 6,4m. Pudła boksów zaprojektowano w formie kratownic opartych na głównej konstrukcji łącznika. Skrzydła biblioteki zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej, stropy oparte na wewnętrznym trzonie i ściankach zewnętrznych biblioteki.Ściany zewnętrzne biblioteki zaprojektowano jako warstwowe, z zewnętrzną oblicówką z betonu architektonicznego. Ściany łącznika zaprojektowano w technologii  szklenia systemowego ze szkła transparentnego. Boksy umieszczone w łączniku zaprojektowano ze szkła piaskowanego (motywy ludowe).Posadzki hallu (w nawiązaniu do materiału placu wejściowego) zaprojektowano z płyt kamiennych –np. granitu. Posadzki czytelni, pomieszczeń SJO i biur zaprojektowano jako żywice epoksydowe.