Konkurs architektoniczny

na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, w ramach rozwoju i integracji kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży

O konkursie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskiej koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – w celu ich funkcjonalnego połączenia – wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach rozwoju i integracji budynków kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży.

Konkurs został zorganizowany w celu uzyskania najlepszej pod względem rozwiązań ideowych, funkcjonalno-przestrzennych i estetycznych, koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – w celu ich funkcjonalnego połączenia – wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach rozwoju i integracji kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży.

Rosnąca rola jaką odgrywa Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz plan jej dalszego rozwoju, wymaga zweryfikowania dotychczasowej i wykreowania nowej wizji wspólnego funkcjonowania budynków przy ul. Akademickiej 14 i 20, w sposób adekwatny do realizowanych zadań oraz statusu tej Uczelni.

Budynek przy ul. Akademickiej 20 poza przebudową i rozbudową, wymaga wprowadzenia zmian programowo-przestrzennych umożliwiających jego dalsze funkcjonowanie jako obiektu o funkcji dydaktycznego, w bezpośrednim powiązaniu z budynkiem pełniącym funkcje siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości przy ul. Akademickiej 14 w Łomży.

Przewiduje się, że najlepsza koncepcja programowo-przestrzenna, zostanie wyłoniona w wyniku konfrontacji prac konkursowych przedstawiających różne wizje rozbudowy i adaptacji ww. budynków oraz ich funkcjonalnego połączenia poprzez zaprojektowanie nowego obiektu łączącego budynek przy ul. Akademickiej 20 z budynkiem przy ul. Akademickiej 14, w celu uzyskania atrakcyjnego pod względem architektonicznym zespołu budynków administracyjno-dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.